Centrum No. 8 – 2017

 • Përmbajtja / Содржина / Content
 • Agron Kurtishi – OBJEKTIVITETI I MEDIAVE DHE ROLI I TYRE NË ULJEN E INTENSITETIT ISLAMOFOBIK
 • Ahmet Imami – SFIDAT E REFORMIMIT TË SISTEMIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
 • Ali Pajaziti – FAMILJA E SHEKULLIT XXI: KONTEKSTI GLOBAL, BALLKANIK DHE SHQIPTAR
 • Arbresha Dina – MJEDISI BIZNESOR DHE RËNDËSIA E KONTABILITETIT DHE RAPORTIMIT
  FINANCIAR NË KOSOVË
 • Bashkim Aliji – ROLI I FEMRËS MUSLIMANE NË TROJET SHQIPTARE NË ARSIMIMIN DHE
  EDUKIMIN FETAR TË BREZAVE TË RINJ
 • Bashkim Selmani – NDIKIMI I TË DREJTËS ROMAKE NË SISTEMIN MODERN EVROPIAN TË
  DREJTËSISË
 • Besnik Saliu – MARKETINGU INOVATIV NË NDËRMARRJET E VOGLA
 • Esad Islami, Lulzim Sejdiu – MENAXHIMI I CILËSISË DHE OFERTAVE TURISTIKE NË QYTETIN E LASHTË TË
  NOVOBËRDËS
 • Esat Elezi – POLITIKAT E POSAÇME DHE MASAT LIGJORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
  DHE REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR ZBUTJEN E KRIZËS SË MIGRANTËVE
 • Fisnik Muça, Nasuf Strikçani – ROLI DHE RËNDËSIA E ORGANIZATËS SË BASHKËPUNIMIT ISLAMIK NË
  MBROJTJEN E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT
 • Flora Kadriu – IDENTITETI DHE GLOBALIZMI
 • Jetmire Rexhepi – DELIKUENCA E TE MITURVE DHE TRAJTIMI PENAL NË REPUBLIKËN E
  MAQEDONISË
 • Mevledin Mustafi – TRAJTIMI I FENOMENIT KRIMINAL NË SHOQËRINË MODERNE
 • Mujë Ukaj – PROCEDURA PENALE NË RASTET E KRYERËSVE ME ÇRREGULLIME MENDORE
  NË KOSOVË
 • Murtezan Idrizi – SHKOLLAT E MEJTEPEVE – KUPTIMI, HISTORIKU DHE ROLI I TYRE NË SISTEMIN
  EDUKATIVO-ARSIMOR
 • Nazmi Maliqi – MBIKËQYRJA DHE KONTROLLI PARLAMENTAR NDAJ STRUKTURAVE TË
  SIGURISË NË RRETHANA DHE OPERACIONE TË VEÇANTA – STUDIMI I RASTIT TË
  INTERVENIMIT POLICOR NË KUMANOVË (9-10 MAJ 2015)
 • Nikollë Shabani – DREJTËSIA SI IDE PRIJËTARE E SË DREJTËS PENALE DHE KOMPARACIONI ME
  LEGJISLACIONET E SHTETEVE PERËNDIMORE
 • Osman Kadriu – E DREJTA NË PUNË NË RRETHANA TË PAPARASHIKUARA
 • Sefer Tahiri – ROLI I MEDIAVE NË PËRHAPJEN E STEREOTIPAVE FETARE DHE ISLAMOFOBISË
  NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
 • Shpendim Maksuti – GJYQËSIA KUSHTETUESE DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË
  NJERIUT
 • Shpresa Alimi-Memedi – AUTONOMIA E VULLNETIT TË PALËVE KONTRAKTUESE DHE KUFIJTË E TIJ TË
  PËRGJITHSHËM NË LIGJIN PËR MARRËDHËNIET DETYRIMORE NË REPUBLIKËN
  E MAQEDONISË
 • Xhemile Selmani – STRATEGJIA SHTETËRORE E SIGURISË NË MBROJTJEN E LIRISË SË SHPREHJES,
  SI NJË NGA TË DREJTAT INDIVIDUALE