Centrum No. 5 – 2016

REFORMAT NË SISTEMIN PROKURORIAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS  – AHMET IMAMI

ИЛЕГАЛНА ИМИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  – ALEKSANDAR KITANOVSKI, ALEKSANDAR DONCEV

БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ И МИГРАНТСКАТА
КРИЗА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
 – MARIJA VELOVSKA-KONDOVSKA, ALEKSANDAR DONCEV, ALEKSANDAR KITANOVSKI

ZBATIMI I PROGRAMIT ANTIKORRUPSION NGA SEKTORI I
KONTROLLIT TË BRENDSHËM DHE STANDARDEVE
PROFESIONALE
 – AMIR DALIPI, NASER ETEMI

ПОЛНОМОШНОТО (MANDATUM) ВО ВРЕМЕТО НА
ДОМИНАТОТ
 – ANETA ATANASOVSKA

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E PALËVE NË MARTESË ME
ELEMENT NDËRKOMBËTAR
 – ARLINDA KADRI-SHAHINOVIQ

RËNDËSIA E SHPËRBLIMIT TË PUNONJËSVE NË
NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME NË KOSOVË
 – ATIFETE THAQI, SHPRESA FERAJ, XHELADIN GASHI

SISTEMI PROCEDURAL DHE PROCESI JURIDIKO-CIVIL I
PALËVE NË PROCESET GJYQËSORE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË
 – BASHKIM SELMANI

DISA PARIME THEMELORE TË ARSIMIT INTERKULTUROR – BUJAR ADILI

SHKAQET DHE PASOJAT E PËRFSHIRJËS SË FËMIJËVE NË
TREGUN E PUNËS – RASTI I KOSOVËS
 – DONJETA MORINA

THE ART OF BRIEF WRITING FOR LITIGATION – DRAGANA RANDZELOVIC, LEMANE MUSTAFA

MASAT OPERATIVO-TAKTIKE KRIMINALISTIKE DHE
VEPRIMET HETIMORE PËR ZBULIMIN E KRIMINALITETIT
SEKSUAL
 – DRITON ISLAMI

FACILITATIVE AND EVALUATIVE MEDIATION IN CIVIL LAW – ELIZABETA SPIROVSKA, IVAN BIMBILOVSKI

ASPEKTET E MENAXHIMIT CIVIL ME KRIZAT BRENDA BE  – ESAT ELEZI

PËRSHTATSHMËRIA E POLITIKAVE KREDITORE TË
BANKAVE KOMERCIALE NË RAPORT ME PERFORMANCEN
E NVM-VE NË KOSOVË
 – FISNIK MORINA

NDIKIMI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE NË RRITJEN E
TERRORIZMIT BASHKËKOHOR
 
– FISNIK SADIKU, BESNIK LOKAJ, SHPEND ZOGAJ

REORGANIZIMI FAMILJAR I NDIHMËS SOCIALE – BARAZIA
GJINORE
 – GËZIM XHAMBAZI

SFIDAT E DEMOKRACISË LIBERALE – KUJTIM KASAMI

REGJIMET E DETIT NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE  – MERSEL BILALLI

SIGURIA PUBLIKE DHE FUNKSIONET E SË DREJTËS PENALE
NË MBROJTJE TË SHOQËRISË BASHKËKOHORE
  – MEVLUDIN MUSTAFI

NJË ANALIZË LIBRIT “MBI POLITIKËN” TË AUTORES
CHANTAL MOUFFE
 
– MURAT M. ALIU

ROLI I MARKETINGUT NDAJ TURIZMIT – NERITAN TURKESHI, AJSEL JAKUPI

НОРМАТИВНИ ОСНОВИ НА ВЕШТАЧЕЊЕТО ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ – NIKOLA MICKOVSKI. RISTO RECHKOVSKI

ANGAZHIMI DIPLOMATIK I SHBA NË KONLIKTIN NDËRETNIK NË BeH – QAZIME SHERIFI

MARKETINGU ISLAM: NË MES TË DEFINUARIT, TË
KUPTUARIT DHE TË APLIKUARIT
 
– SKENDER MUSTAFI